JAMB 2022 YORUBA GENERAL QUESTION

Advertisements

YORÙBÁ

GENERAL OBJECTIVES

The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus inYorùbá is to prepare the candidates for the Board’s examination.It isdesignedtotesttheirachievementofthecourseobjectives,whichareto:

 1. stimulate and sustain their interest in Yorùbá language, literature and culture;
 2. acquire basic knowledge and skill in Yorùbá language, literature and material and non-material aspects of

 

 

 

STRUCTURE OF THE EXAMINATION

Advertisements

Thetestwillbeofanobjectivetype,candidateswillanswerfifty(50)multiple-choicequestionscoveringallaspectsofthesyllabus:

 

 1. LANGUAGE

 

 • Comprehension

(1 prose and 1 verse)                       10items

 

 • Sound system                              05 items
 • Grammar                                       06 items
 • Current orthography                     02 items
 • Translation                              02 items

 

 1. LITERATURE

 

 • Oral                                        06 items
 • Written                                        09 items

 

 

 1. CULTURE                                        10 items

 

TOTAL                                                     50 items

Advertisements

DETAILED SYLLABUS

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
 

SECTION A

Advertisements

 

1.    LANGUAGE

(a) Comprehension

(i)   Prose

Advertisements

(ii)  Verse

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Sound System

(i)   Production of sounds (consonants and vowels)

Advertisements

 

 

(ii)  Tones, tone change and tonal transfer

 

 

(iii) Syllabe structure

 

 

(iv)Sound process (vowel harmony and co- occurrence, e.t.c) elision and contraction)

Advertisements

(v) Loan-word integration

 

 

(c ) Grammar

 

(i)      Morphology— Word

Advertisements

formation

 

 

 

 

Candidates should be able to:

Advertisements

 

i.     identify central issues in a passage and draw appropriate conclusions;

ii.    determine basic assumptions and express ideas;

iii.   identify the meanings and functions of given phrases and sentences.

Advertisements

 

 

Candidates should be able to:

ia. identify organs of speech and speech sounds;

 

  ib.  determine their correct usages;

Advertisements

 

ii. detect linguistic errors (pronunciations and wrong usages);

 

iii.    determine the syllable components of words;

 

iv.demonstrate knowledge of the basic     principles underlying the relationship between sounds;

Advertisements

 

 

v.  demonstrate knowledge of word adaption.

 

Candidates should be able to:

i.   demonstrate good knowledge of word derivation;

Advertisements

 

 

 

 

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
(ii)          Word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions, etc.

 

(iii)         Phrases and clauses – types and functions.

 

 

(iv)        Sentences – types, structures and functions

Advertisements

 

 

(v)         Grammatical categories

– tense and aspects.

 

 

(d)     Current Orthography

Advertisements

 

 

 

 

 

(e)  Translation

 

 

 

 

 

 

 

2. LITERATURE

 

(a)      Oral Literature:

Advertisements

 

 

(i)          Prose:

Láwuyì Ògúnníran,

(1985) Eégún Aláré

Advertisements

Lagos: Macmillan Nigeria

Publishers Ltd.

 

ii.       determine the appropriate use of words;

Advertisements

 

 

 

iii.     demonstrate knowledge and understanding of Yorùbá syntax;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.    identify the types and functions of sentences;

v.       demonstrate good knowledge of vocabulary.

Advertisements

 

 

Candidates should be able to:

i.         detect linguistic errors;

ii.      present ideas in acceptable modern form, (oral and written);

Advertisements

Candidates should be able to:

i.        demonstrate good knowledge of

vocabulary;

Advertisements

ii.      interpret sentences and ideas in accordance with acceptable principles.

 

Candidates should be able to:

 

i. identify central issues, problems, the component parts of an idea presented in a work;

 

 

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
 

Advertisements

(ii)     Poetry:

Wande Abimbọla (2012) Àwọn Ojú Odù Mẹŕ ẹ̀ẹ̀rìndínlógún Ibadan: University Press PLC.

 

 

 

 

 

(b)                Written Literature:

Advertisements

(i)          Prose:

Agboọlá Àyádìran (2007)

Àkànní Olú-ọmọ Ilorin: Lifesteps Publishers.

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)        Poetry:

M.A. Olówu et al (2007) Ewì Yorùbá Lákọ̀tun (SSS 1-3) Ibadan: Evans Brothers (Nigeria Publishers) Ltd

 

 

 

 

 

(iii)    Drama:

Advertisements

Lásúnkànmí Tẹ̀là (2007): Ègún Orí Ìkúnlẹ̀ Ibadan: Rasmed

ii. draw appropriate conclusions

 

i.        deduce logical inferences from abstract relations of components of an idea in a work;

ii.      Identify the figurative and the idiomatic expressions in the poem.

Advertisements

 

Candidates should be able to:

i.        demonstrate good knowledge of ideas in works of art;

ii.      draw moral lessons from the text;

Advertisements

iii.     identify the narrative techniques in the text;

 

iv.    identify the figurative and idiomatic expressions in the text.

 

 

 

 

i.     deduce the import of written works of art and genres;

Advertisements

ii.     Identify the figurative and the idiomatic expressions in the poem.

 

 

 

 

i.   identify the central theme of

 

 

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
Publication Limited.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CULTURE

Advertisements

 

 

1.   Èrò àti ìgbàgbọ́:

 

(Olódùmarè, àkùdàáyà, emèrè, abbl)

 

 

 

 

 

 

2.    Ètò ìṣèlú àti ààbò ìlú :

Advertisements

(Ẹgbẹ ́ àti ọgbà, oyè jíjẹ àti àwọn ìjòyè, ogun jíjà, abbl)

 

 

 

 

3.    Ètò ìsìnkú àti ogún pínpín

 

 

 

 

 

 

 

works;

Advertisements

 

ii.      interpret same in accordance with acceptable principles;

iii.     identify types of drama.

 

iv.    identify the figurative and idiomatic expressions in the drama;

Advertisements

v.      extract the narrative techniques in the drama.

 

 

 

 

 

 

Candidates should be able to:

 

i.   distinguish traditional practices and acceptable ways of life from modern and common sense beliefs.

Advertisements

 

 

Candidates should be able to:

 

i.   assess the functions and roles of individuals, chieftains, and groups in ensuring peace, stability and continuity of society.

 

Candidates should be able to:

Advertisements

i.         distinguish between traditional practices;

ii.        relate them to funerals and

 

 

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
 

 

 

 

4.    Oge ṣíṣe:

Advertisements

(Ilà kíkọ, ara fífín, tìróò lílé, abbl)

 

 

 

 

5.    Ayẹyẹ

(Ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ìwúyè, abbl)

Advertisements

 

 

 

 

 

6.    Ètò Ìwòsàn:

(Ìtọjú aláìsàn, ìtọjú àti ìgbẹ̀bí aboyún, abbl)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Àrokò (Ìkìlọ̀,ìtúfọ̀, ẹ̀bẹ̀, abbl)

Advertisements

 

 

 

 

 

 

inheritance;

iii. suggest ways to preserve the traditional practices.

 

Candidates should be able to:

Advertisements

i.        interpret graphic representation of cultural practices;

ii.        examine the processes of beautification.

 

 

Candidates should be able to:

Advertisements

i.        demonstrate good knowledge of social activities and celebrations;

ii.        relate events to appropriate situations.

 

 

Candidates should be able to:

Advertisements

i.        determine the appropriate health care practices applicable to ailments of members of society;

ii.      suggest the best ways of using the appropriate health care practices.

 

Candidates should be able to:

Advertisements

i. identify the symbolic relevance of objects of communications;

 

 

 

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
 

8. Àwọn Oúnjẹ Yorùbá

Advertisements

(Àbàrí,iyán, ẹ̀wà, abbl)

 

 

 

9. Iṣẹ́ abínibí (Àgbẹ̀, ìsọ̀nà, ìlù lílù, abbl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ìranra-ẹni- lọ́wọ́ (Àáró,ẹ̀bẹ̀sẹ,́

Advertisements

owó yíyá, abbl)

 

 

 

 

 

11.        Ìwà ọmọlúàbí:

 

(a)   Ìwà ẹ̀tọ́ ọmọlúàbí àti àǹfààní rẹ̀ (Sùúrù, ìmoore, ìbọ̀wọ̀, abbl)

Advertisements

(i) Ìwà àìtọ ́ ọmọlúàbí àti  ìjìyà (Àfojúdi, àìbìkítà, ọ̀lẹ, abbl)

 

 

 

 

 

 

 

Candidates should be able to:

Advertisements

i.   relate certain foods to symbolic meanings.

 

Candidates should be able to:

i.        demonstrate adequate knowledge of the various traditional professions;

Advertisements

ii.       compare various traditional professions.

 

Candidates should be able to:

i. examine various ways of benefiting from communal relationships.

Advertisements

 

Candidates should be able to:

i.        identify acceptable patterns of behaviour and attitude that conform with society norms and values;

ii.        suggest ways of inculcating them in society

Advertisements

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like